تی تی الماس نقطه

تیغه تعقیب کراک، قلم نقطه تیک, تیغه تیغه الماس تیک، تیک نقطه تیک, Tuck Point Blade.