بخش الماس

Segmentized Bond Tool، Surface Grinding Segments, Surface Grinding Segments, باند تیغه باند، باند ابزار Segmented.