بخش الماس

Segmented Bond Tool, Surface Grinding Segments, باند تیغه باند، باند ابزار Segmented.